Zarządzenie nr 24

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

z 25 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie: organizacji kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów 
oraz seminariów w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

 

Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w celu ujednolicenia zasad organizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów oraz seminariów, zwanych dalej „wydarzeniami", zarządzam, co następuje:

 

§ 1
Sposoby organizacji wydarzenia

 1. Jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego realizująca wydarzenie może:
  1. zrealizować wydarzenie samodzielnie;
  2. zrealizować wydarzenie we współpracy z Sekcją Organizacji Konferencji Działu Promocji i Informacji, zwanej dalej „Sekcją";
  3. zrealizować wydarzenie we współpracy z podmiotem zewnętrznym (instytucja naukowa, kulturalna, rządowa, samorządowa itp.) zwanym dalej „współorganizatorem"; przypadek ten nie wyklucza również współpracy z Sekcją;
  4. zlecić realizację wydarzenia podmiotowi zewnętrznemu, którego przedmiotem działalności jest organizacja wydarzeń, w drodze zamówienia zgodnego z procedurami zakupu obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim; sytuacja ta może mieć miejsce tylko w przypadku braku możliwości zorganizowania wydarzenia we współpracy z Sekcją.
 2. Organizatorem wydarzenia w rozumieniu niniejszego zarządzenia jest osoba, która koordynuje w imieniu jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizację wydarzenia.
 3. Jeżeli element programu wydarzenia ma charakter imprezy artystycznej, rozrywkowej lub sportowej, o których mowa w Procedurze dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa imprez organizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadzonej zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizator wydarzenia zobowiązany jest do zastosowania się do zapisów tej Procedury.

§ 2
Kosztorys wydarzenia

 1. Do każdego wydarzenia powinien być opracowany kosztorys zatwierdzony przez organizatora wydarzenia, kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego realizującej wydarzenie oraz dziekana wydziału i Kwestora UJ.
 2. Kosztorys należy złożyć niezwłocznie po podjęciu decyzji o organizacji wydarzenia, nie później jednak niż na 2 miesiące przed terminem jego realizacji.
 3. Wzór kosztorysu wydarzenia:
  1. organizowanego samodzielnie przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego (§ 1 ust. 1 pkt 1) lub we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (§ 1 ust. 1 pkt 3) lub zleconego do realizacji podmiotowi zewnętrznemu (§ 1 ust. 1 pkt 4) określa załącznik nr 1;
  2. organizowanego we współpracy z Sekcją (§ 1 ust. 1 pkt 2) określa załącznik nr 2.
 4. Wzory formularzy, o których mowa w ust. 3, dostępne są na stronie http://www.uj.edu.pl/konferencje.
 5. Kosztorys wydarzenia organizowanego samodzielnie przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego (§ 1 ust. 1 pkt 1) lub we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (§ 1 ust. 1 pkt 3) lub zleconego do realizacji podmiotowi zewnętrznemu (§ 1 ust. 1 pkt 4), zatwierdzony zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu, należy złożyć w wersji papierowej w Dziale Budżetowania, Kontrolingu i Analiz.
 6. W przypadku wydarzenia organizowanego przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Sekcją (§ 1 ust. 1 pkt 2) należy sporządzić wstępną wersję kosztorysu i przesłać ją na adres e-mail: konferencje@uj.edu.pl w celu weryfikacji przez kierownika Sekcji. Zweryfikowaną wersję kosztorysu, zatwierdzoną zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, należy złożyć w wersji papierowej w Sekcji.
 7. Wraz z kosztorysem należy złożyć oświadczenie o charakterze wydarzenia, zaopiniowane przez Sekcję ds. Podatków. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3.

§ 3
Organizacja wydarzenia przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego samodzielnie, we współpracy z podmiotem zewnętrznym lub zlecenie realizacji wydarzenia podmiotowi zewnętrznemu (§ 1 ust. 1 pkt 1, 3 i 4)

 1. Na wydarzenie organizowane samodzielnie przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego zakładane jest zlecenie w systemie SAP. Podstawą do założenia wyodrębnionego zlecenia oraz budżetu na organizację wydarzenia jest kosztorys zaakceptowany przez Kwestora UJ.
 2. Wpływów i wydatków z wydarzenia nie należy ujmować w planie wpływów i wydatków jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego na dany rok budżetowy.
 3. Wszelkie zmiany we wpływach i wydatkach powodujące spadek wpływów lub wzrost wydatków z tytułu wydarzenia wymagają przedstawienia aktualizacji kosztorysu do akceptacji Kwestora UJ.
 4. Po zakończeniu wydarzenia jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w terminie miesiąca po miesiącu, w którym odbyło się wydarzenie, ma obowiązek złożyć w Dziale Budżetowania, Kontrolingu i Analiz oświadczenie o zakończeniu realizacji wydarzenia, którego wzór określa załącznik nr 4. Na podstawie złożonego oświadczenia Dział Budżetowania, Kontrolingu i Analiz zamyka zlecenie wyodrębnione dla organizacji wydarzenia.
 5. Wszelkie zmiany terminu rozliczenia należy zgłaszać w formie pisemnej do akceptacji Kwestora UJ wraz z uzasadnieniem.
 6. Ewentualne środki pozostałe z tytułu organizacji wydarzenia zostaną przekazane na MPK jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizującej wydarzenie, jako pozostałe wpływy.
 7. W przypadku realizacji wydarzenia we współpracy z podmiotem zewnętrznym (§ 1 ust. 1 pkt 3) konieczne jest podpisanie umowy o współpracy ze współorganizatorem (współorganizatorami). Umowa o współpracy powinna określać wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa powinna być zaparafowana przez radcę prawnego.
 8. W przypadku zlecenia realizacji wydarzenia podmiotowi zewnętrznemu (§ 1 ust. 1 pkt 4) konieczne jest podpisanie umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa powinna być zaparafowana przez radcę prawnego. Kosztorys wydarzenia sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowi integralną część umowy.
 9. Pobieranie wpisowego, wystawianie faktur dla uczestników, przygotowanie dokumentów w przypadku zwrotu kosztów podróży dla zaproszonych gości, przygotowanie dokumentów związanych z zawarciem umów o dzieło i umów zlecenia z wykonawcami, przygotowanie innych niezbędnych do rozliczania dokumentów, zapewnia jednostka organizacyjna UJ realizująca wydarzenie. 

§ 4
Organizacja wydarzenia przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Sekcją Organizacji Konferencji (§ 1 ust. 1 pkt 2)

 1. Sekcja przyjmuje zlecenia na kompleksową organizację wydarzenia, w którym uczestniczy powyżej 60 osób. W przypadku pozostałych wydarzeń Sekcja oferuje profesjonalne doradztwo, a ewentualna kompleksowa ich organizacja uzależniona jest od rocznego harmonogramu pracy Sekcji.
 2. W porozumieniu z jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego Sekcja zapewnia koordynację poniższych prac:
  1. uzgadnianie kosztorysu wydarzenia;
  2. rezerwacja sal na obrady, rezerwacja miejsc hotelowych i koordynacja zakwaterowania;
  3. organizacja wyżywienia i uroczystych przyjęć;
  4. oprawa plastyczna;
  5. transport dla uczestników wydarzenia;
  6. tłumaczy symultanicznych oraz sprzęt do tłumaczenia symultanicznego;
  7. organizacja programu turystycznego (wycieczki, zwiedzanie miasta);
  8. przygotowanie materiałów konferencyjnych;
  9. rejestracja on-line uczestników przy pomocy specjalnego systemu do rejestracji uczestników;
  10. obsługa administracyjna i finansowa: pobieranie wpisowego (także płatności kartą kredytową), wystawianie faktur dla uczestników, zwroty kosztów podróży dla zaproszonych gości, przygotowanie umów o dzieło i umów zlecenia z wykonawcami, rozliczanie kosztów całości wydarzenia itp.
 3. Wpływów i wydatków z wydarzenia nie należy ujmować w planie wpływów i wydatków jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego na dany rok budżetowy.
 4. Wszelkie zmiany we wpływach i wydatkach powodujące spadek wpływów lub wzrost wydatków z tytułu wydarzenia wymagają przedstawienia aktualizacji kosztorysu do akceptacji Kwestora UJ.
 5. W przypadku realizacji wydarzenia we współpracy z podmiotem zewnętrznym (§ 1 ust. 1 pkt 3) konieczne jest podpisanie ze współorganizatorem (współorganizatorami) umowy o współpracy określającej prawa i obowiązki każdej ze stron. Umowa powinna być zaparafowana przez radcę prawnego. 

§ 5
Wniosek o Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego lub udział Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Komitecie Honorowym

 1. Jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego, bez względu na formę organizacji wydarzenia, uprawniona jest do wystąpienia z wnioskiem o objęcie wydarzenia Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego lub o udział Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Komitecie Honorowym.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.uj.edu.pl/patronaty lub dostarczenie formularza do Sekcji Promocji Działu Promocji i Informacji nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą realizacji wydarzenia. Wzór wniosku określa załącznik nr 5.
 3. Objęcie wydarzenia Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego lub udział Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Komitecie Honorowym nie oznacza finasowania lub współfinansowania wydarzenia, bezpłatnego udostępnienia pomieszczeń, bezpłatnego udostępnienia materiałów promocyjnych oraz zaangażowania merytorycznego pracowników niebędących pracownikami jednostki organizującej wydarzenie. 

§ 6
Materiały promocyjne

 1. Jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego, bez względu na formę organizacji wydarzenia, uprawniona jest do otrzymania odpłatnie materiałów konferencyjnych i promocyjnych.
 2. Na stronie internetowej http://www.promocja.uj.edu.pl znajdują się informacje o dostępnych materiałach promocyjnych zawierających znaki towarowe (logo) Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z cennikiem i formularzem zamówienia.

§ 7
Obowiązujące przepisy prawne