Sposoby organizacji wydarzenia

 1. Jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego realizująca wydarzenie może:
  1. zrealizować wydarzenie samodzielnie;
  2. zrealizować wydarzenie we współpracy z Sekcją Organizacji Konferencji Działu Promocji i Informacji;
  3. zrealizować wydarzenie we współpracy z podmiotem zewnętrznym (instytucja naukowa, kulturalna, rządowa, samorządowa itp.) zwanym dalej „współorganizatorem"; przypadek ten nie wyklucza również współpracy z Sekcją Organizacji Konferencji Działu Promocji i Informacji;
  4. zlecić realizację wydarzenia podmiotowi zewnętrznemu, którego przedmiotem działalności jest organizacja wydarzeń, w drodze zamówienia zgodnego z procedurami zakupu obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim; sytuacja ta może mieć miejsce tylko w przypadku braku możliwości zorganizowania wydarzenia we współpracy z Sekcją.
 2. Organizatorem wydarzenia jest osoba, która koordynuje w imieniu jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizację wydarzenia.
 3. Jeżeli element programu wydarzenia ma charakter imprezy artystycznej, rozrywkowej lub sportowej, o których mowa w Procedurze dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa imprez organizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadzonej zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizator wydarzenia zobowiązany jest do zastosowania się do zapisów tej Procedury.

Organizacja wydarzenia przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego samodzielnie, we współpracy z podmiotem zewnętrznym lub zlecenie realizacji wydarzenia podmiotowi zewnętrznemu

 1. Na wydarzenie organizowane samodzielnie przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego zakładane jest zlecenie w systemie SAP. Podstawą do założenia wyodrębnionego zlecenia oraz budżetu na organizację wydarzenia jest kosztorys zaakceptowany przez Kwestora UJ.
 2. Wpływów i wydatków z wydarzenia nie należy ujmować w planie wpływów i wydatków jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego na dany rok budżetowy.
 3. Wszelkie zmiany we wpływach i wydatkach powodujące spadek wpływów lub wzrost wydatków z tytułu wydarzenia wymagają przedstawienia aktualizacji kosztorysu do akceptacji Kwestora UJ.
 4. Po zakończeniu wydarzenia jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w terminie miesiąca po miesiącu, w którym odbyło się wydarzenie, ma obowiązek złożyć w Dziale Budżetowania, Kontrolingu i Analiz oświadczenie o zakończeniu realizacji wydarzenia, którego wzór określa załącznik nr 4. Na podstawie złożonego oświadczenia Dział Budżetowania, Kontrolingu i Analiz zamyka zlecenie wyodrębnione dla organizacji wydarzenia.
 5. Wszelkie zmiany terminu rozliczenia należy zgłaszać w formie pisemnej do akceptacji Kwestora UJ wraz z uzasadnieniem.
 6. Ewentualne środki pozostałe z tytułu organizacji wydarzenia zostaną przekazane na MPK jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizującej wydarzenie, jako pozostałe wpływy.
 7. W przypadku realizacji wydarzenia we współpracy z podmiotem zewnętrznym, konieczne jest podpisanie umowy o współpracy ze współorganizatorem (współorganizatorami). Umowa o współpracy powinna określać wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa powinna być zaparafowana przez radcę prawnego.
 8. W przypadku zlecenia realizacji wydarzenia podmiotowi zewnętrznemu, konieczne jest podpisanie umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa powinna być zaparafowana przez radcę prawnego. Kosztorys wydarzenia sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowi integralną część umowy.
 9. Pobieranie wpisowego, wystawianie faktur dla uczestników, przygotowanie dokumentów w przypadku zwrotu kosztów podróży dla zaproszonych gości, przygotowanie dokumentów związanych z zawarciem umów o dzieło i umów zlecenia z wykonawcami, przygotowanie innych niezbędnych do rozliczania dokumentów, zapewnia jednostka organizacyjna UJ realizująca wydarzenie. 

Organizacja wydarzenia przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Sekcją Organizacji Konferencji

 1. Sekcja przyjmuje zlecenia na kompleksową organizację wydarzenia, w którym uczestniczy powyżej 60 osób. W przypadku pozostałych wydarzeń Sekcja oferuje profesjonalne doradztwo, a ewentualna kompleksowa ich organizacja uzależniona jest od rocznego harmonogramu pracy Sekcji.
 2. W porozumieniu z jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego Sekcja zapewnia koordynację poniższych prac:
  1. uzgadnianie kosztorysu wydarzenia;
  2. rezerwacja sal na obrady, rezerwacja miejsc hotelowych i koordynacja zakwaterowania;
  3. organizacja wyżywienia i uroczystych przyjęć;
  4. oprawa plastyczna;
  5. transport dla uczestników wydarzenia;
  6. tłumaczy symultanicznych oraz sprzęt do tłumaczenia symultanicznego;
  7. organizacja programu turystycznego (wycieczki, zwiedzanie miasta);
  8. przygotowanie materiałów konferencyjnych;
  9. rejestracja on-line uczestników przy pomocy specjalnego systemu do rejestracji uczestników;
  10. obsługa administracyjna i finansowa: pobieranie wpisowego (także płatności kartą kredytową), wystawianie faktur dla uczestników, zwroty kosztów podróży dla zaproszonych gości, przygotowanie umów o dzieło i umów zlecenia z wykonawcami, rozliczanie kosztów całości wydarzenia itp.
 3. Wpływów i wydatków z wydarzenia nie należy ujmować w planie wpływów i wydatków jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego na dany rok budżetowy.
 4. Wszelkie zmiany we wpływach i wydatkach powodujące spadek wpływów lub wzrost wydatków z tytułu wydarzenia wymagają przedstawienia aktualizacji kosztorysu do akceptacji Kwestora UJ.
 5. W przypadku realizacji wydarzenia we współpracy z podmiotem zewnętrznym, konieczne jest podpisanie ze współorganizatorem (współorganizatorami) umowy o współpracy określającej prawa i obowiązki każdej ze stron. Umowa powinna być zaparafowana przez radcę prawnego.